Polityka prywatności

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
TODAYHOUSE SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 8/41A
70-471 SZCZECIN
e-mail: kontakt@todayhouse.pl
tel.: 91 484 13 40

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

SPÓŁKA przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej w celu uzyskania informacji o produktach i usługach TODAYHOUSE;
 • jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas;
 • jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.

Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 16 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna.

Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat?

Następujące rodzaje danych na Państwa temat mogą być gromadzone:

 • dane kontaktowe – imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonów, adres e-mail, numer faksu;
 • personalia – data urodzenia, stan cywilny, członkowie rodziny, zawód, hobby, preferowana metoda płatności, preferowany kanał kontaktu, nazwa spółki;
 • korzystanie ze strony i wiadomości – sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej strony praz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (nasz polityka cookies znajduje się tutaj – link zawiera szczegóły w tym zakresie).

Jak mogą być wykorzystywane Państwa dane?

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Wyjaśnienia na temat możliwych podstaw prawnych można znaleźć tutaj. Wraz z informacją na temat sposobu wykorzystania Państwa danych umieszczamy także informację o podstawie prawnej takiego wykorzystania.

Wsparcie klienta i marketing  – aby odpowiedzieć na zapytania oraz przedstawić Państwu nowości i oferty, spółka gromadzi: Dane kontaktowe, Personalia oraz Zainteresowania, Dane o historii klienta, Dane o korzystaniu ze strony i Wiadomości.

Uzasadniony interes: przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Spółki w zakresie promocji i przedstawiania informacji na temat jej produktów i usług.

Sprzedaż – w celu sprzedaży. W momencie, gdy będą Państwo dokonywać zakupu produktu oferowanego przez spółkę, spółka uzyska od Państwa Dane kontaktowe oraz wykorzysta te dane w celu świadczenia zamówionych usług oraz powiadomienia Państwa o sprawach jej dotyczących.

Uzasadniony interes: przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Spółki w zakresie najwyższych standardów sprzedaży, usług oraz produktów oferowanych przez Spółkę.

Wybór: Klient może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.

Stosowanie się do wiążących wezwań do udostępnienia Państwa danych – Spółka podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce i zobowiązana jest ich przestrzegać. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Państwa danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, skierujemy wszelkie takie zapytania do Państwa lub zawiadomimy Państwa przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że miałoby to zakłócić zapobieżenie lub wykrycie przestępstwa.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania).

Podstawa prawna: obowiązek prawny, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Wybór: brak.

Przekazanie danych innym podmiotom: udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę. Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa, jak również współpracującymi z Administratorem podmiotami wykonującymi:

 • usługi IT,
 • usługi prawne.

Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z wymogami ochrony danych.

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów, bądź podwykonawców, a dostęp do nich oraz ich wykorzystywanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców lub kontrahentów).

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych?

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania,w  celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kontakt@todayhouse.pl,
 • prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy Firma przetwarza Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Firmy Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Firma przesłała Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże Firma zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko do tych danych, które Firma przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzanie są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu,
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje?

Przechowujemy Państwa danego tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.

Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, dozwolone jest na podstawie przepisów prawa UE dotyczących w oparciu o następujące główne podstawy prawne:

 • w przypadku, gry udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie (otrzymali Państwo formularz zgody dotyczący danego sposobu wykorzystania oraz mają Państwo prawo wycofania takiej zgody),
 • w przypadku, gdy będzie to niezbędne w celu zawarcia z Państwem umowy lub wykonania jej,
 • w przypadku, gdy będzie to niezbędne w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych,
 • w przypadku, gdy wykorzystujemy je w celu realizacji uzasadnionego interesu, a Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego (nasz uzasadniony interes obejmuje interes obejmuje m.in. badania i rozwój usług),
 • w przypadku, gdy będzie to dla nas niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgłaszanych przez Państwa bądź osoby trzecie.

Niektóre sposoby przetwarzania danych mogą być dozwolone w oparciu o innego podstawy; gdy taka sytuacja zaistnieje, zidentyfikujemy nowe podstawy przetwarzania danych i niezwłocznie Państwa o nich poinformujemy.

Image
Image
TODAY HOUSE
al. Wojska Polskiego 8/41a
(KOSMOS Art&Business Center)
70-471 Szczecin

T. +48 91 48 41 340
kontakt@todayhouse.pl
© COPYRIGHT TODAYHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED Powered by: EX-NET